Privacyverklaring

Privacyverklaring Scheepswerf Bijlsma

gevestigd Midsbuorren 12, 9003 LA Wartena

  1. Scheepswerf Bijlsma is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  2. Scheepswerf Bijlsma verwerkt, naast IP-adres en statistische gegevens over uw gebruik van onze website, uitsluitend persoonsgegevens die door of namens de betreffende persoon aan haar worden verstrekt of uit openbare informatie als het Handelsregister blijkt. Dat geldt voor (potentiële) klanten, leveranciers, sollicitanten en zakenrelaties. Dit kan zijn (i) uw voor- en achternaam alsmede contactgegevens zoals e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bedrijf en functie; (ii) financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer en gegevens over financiële/economische situatie indien relevant; (iii) persoonsgegevens van sollicitanten, zoals een sollicitatiebrief, CV, geboortedatum, opleidings- en loopbaangegevens; (iv) alle overige persoonsgegevens die wij van of namens u verkrijgen.
  3. Mede afhankelijk van de relatie met u verwerkt Bijlsma persoonsgegevens voor de volgende doelen: (i) veiligheidsdoeleinden (dagelijks wordt verplicht een lijst van bezoekers aan ons bedrijfspand bijgehouden); (ii) het uitvoeren van een overeenkomst en/of behandelen van eventuele vragen of klachten; (iii) eventuele marketingcommunicatie die voor u relevant kan zijn, alsmede in het kader van een (inschrijving voor) evenementen;
  4. De gegevens van sollicitanten worden verwerkt om contact op te nemen ten behoeve van de sollicitatieprocedure en de sollicitatie te behandelen en statistische gegevens over het bezoek aan en gebruik van deze website om de inhoud, indeling en het gebruik daarvan te analyseren en te verbeteren.
  5. Scheepswerf Bijlsma verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
  6. In sommige gevallen, wanneer dat noodzakelijk wordt geacht worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden. Dat kan zijn met (i) ketenpartners, opdrachtgevers en wederpartijen; (ii) overheidsinstanties zoals de belastingdienst en rechterlijke instanties, (iii) overige dienstverleners zoals banken, verzekeraars en overige adviseurs; (iv) externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting-en clouddienstverleners of aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.
    Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.
  7. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@scheepswerfbijlsma.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Scheepswerf Bijlsma zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Scheepswerf Bijlsma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
  8. Scheepswerf Bijlsma neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@scheepswerfbijlsma.nl