Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Scheepwerf Bijlsma, waarin u leest onder welke voorwaarden zij de informatie op haar website aan u aanbiedt. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u daarmee in.

Scheepswerf Bijlsma, daarbij mede handelend namens de eventuele rechthebbende(n), behoudt ten alle tijde alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Tenzij een in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzondering van toepassing is, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheepswerf Bijlsma.

De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. 

Hoewel de op deze website getoonde informatie met zorg is samengesteld, kan niet voor de actualiteit, juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Evenmin worden garanties gegeven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Eventuele hyperlinks of andere verwijzingen naar websites die niet door Scheepswerf Bijlsma worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel daarbij steeds zorgvuldigheid wordt betracht, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Scheepswerf Bijlsma worden onderhouden wordt afgewezen. 

Dit is de meest recente versie van de disclaimer, maar die kan wijzigen, want Scheepswerf Bijlsma behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.